2019-01-18

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji na lata 2018 - 2020

UCHWAŁA NR LVI/491/2018

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU

z dnia 20 grudnia 2018 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Złocieńcu na lata 2018-2020

 

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, poz. 1629), Rada Miejska w Złocieńcu uchwala, co następuje:

 

§1. Zmienia się tabele w §1 pkt 3 uchwały Nr XLV/395/2018 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 22lutego 2018 r.w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Złocieńcu na lata 2018-2020, które otrzymują następujące brzmienie:

 

Lp.

2018 rok

Kwota nakładów

1.

Budowa instalacji fotowoltaicznej dla stacji uzdatniania wody w Złocieńcu

211.500,00 zł

2.

Budowa sieci wodociągowej Złocieniec z ul. Brzozowa do Rzęśnicy

110.500,00 zł

3.

Przebudowa – modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Złocieńcu

296.676,00 zł

4.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z Rzęśnicy do Złocieńca w ul. Brzozowej

140.200,00 zł

5.

Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Orzeszkowej w Złocieńcu

14.100,00 zł

6.

Budowa odcinka sieci wodociągowej od ul. Orzeszkowej do   ul. 11 Listopada w Złocieńcu

44.500,00 zł

 

R A Z E M

817.476,00 zł

 

Lp.

2019 rok

Kwota nakładów

1.

Przebudowa – modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Złocieńcu

8.000.000,00 zł

2.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. St. Rynek i ul. Okrzei w Złocieńcu

760.000,00 zł

3.

Budowa tłoczni ścieków  w Rzęśnicy

200.000,00 zł

 

R A Z E M

8.960.000,00 zł

 

Lp.

2020 rok

Kwota nakładów

1.

 Przebudowa – modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Złocieńcu

15.500.000,00 zł

2.

Przebudowa – modernizacja stacji uzdatniania wody w Cieszynie

650.000,00 zł

 

R A Z E M

16.150.000,00 zł

 

§2.   Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

                       

                                  Mirosław Kacianowski

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się